Ärftlighet/genetik

Vi känner idag till många sjukdomar där ärftligheten spelar in som en av många orsaksfaktorer. Forskningen och det successiva klarläggandet av den mänskliga arvsmassan har på senare år bidragit till kraftigt ökade kunskaper om genetiska faktorers betydelse. Betydelsen av genetiken varierar inom vida gränser mellan olika sjukdomar.

Den senaste utvecklingen med kommersiella DNA-tester, där man för några
tusenlappar erbjuds en kartläggning av risker för diverse sjukdomar tror vi ännu så länge att man med gott samvete kan ställa sig tveksam till.

Ännu är det långt till dess att vi kan hitta analysmetoder, som är enkla och
användbara i klinisk praxis.

Idag har vi ett fåtal biokemiska markörer, som kan vara användbara i arbetet med att tidigupptäcka sjukdomar och risk att utveckla sjukdom. Av dessa är kanske PSA är den mest kända (prostatcancer).

Det kan ändå vara av stor betydelse att Du är insatt i vilka sjukdomar som finns/fanns hos dina närmaste släktingar. Med denna kunskap kan vi genom riktade undersökningar i vissa fall tidigt upptäcka allvarliga sjukdomar och i bästa fall rädda liv.