Mag-/tarmkanalen

Till detta organsystem hör matstrupe, magsäck, tarmar, gallblåsa, lever och
bukspottkörtel.

För många människor utgör problem med mage och tarm ett stort bekymmer.
Förutom så kallat organiska sjukdomar såsom inflammationer, sår, gallsten,
tumörer m.m. är besvär av funktionell natur de vanligaste. Faktorer som bland annat matvanor och stress har betydelse. Vid funktionella besvär hittar man sällan något avvikande vid utredningen.

Vid hälsokontrollen får Ni som är 50+ lämna avföringsprov, som syftar till att spåra eventuella mikroskopiska blödningar från mag-tarmkanalen. Spår av blod kan vara ett tidigt symptom på tumörer, men felkällor finns. Man bör generellt vara observant på även smärre förändringar i tarmfunktionen, då en utförligare fiberoptisk undersökning (koloskopi) då oftast görs. Tidig upptäckt av förändringar kan ha stor betydelse här.